Algemene voorwaarden

Versie: 22 oktober 2021

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in deze Algemene Voorwaarden
de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 2. Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die het terrein van Padel Barendrecht betreedt, 
  alsook ingeval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Padel Barendrecht sluit.
 3. Groep: twee of meer Bezoekers die Padel Barendrecht in georganiseerd verband bezoeken.
 4. Padel Barendrecht gevestigd op het terrein van Loods 38, Handelcentrum ZHZ 6, te Barendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8300364.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met Padel Barendrecht op grond waarvan Padel Barendrecht diensten of producten levert aan de Bezoeker.
 6. Toegangsbewijs: een manier waarop de Bezoeker toegang krijgt tot Padel Barendrecht tijdens openingstijden.
 7. Website: padelbarendrecht.nl en padelbarendrecht.baanhuur.nl   

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) ieder bezoek aan het Padel Barendrecht terrein en/of (ii) alle rechtsverhoudingen tussen Padel Barendrecht en de Bezoeker, waaronder in ieder geval begrepen de Overeenkomst en op alle aanbiedingen en offertes van Padel Barendrecht.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld bij het reserveren van een Toegangsbewijs via de Website van Padel Barendrecht. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden welke bij het aangaan van een Overeenkomst of het maken van een reservering worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de Overeenkomst, dan is de bepaling in de Overeenkomst leidend. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het voor de bezoeker beschikbare informatiemateriaal op de Website en op het terrein van Padel Barendrecht, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Bezoeker wordt door Padel Barendrecht uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle door Padel Barendrecht gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Padel Barendrecht is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in door Padel Barendrecht aan de Bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van toegangsbewijzen door derden.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Padel Barendrecht door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via de website wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Padel Barendrecht de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
 4. Een Toegangsbewijs kan vooraf via de Website worden gereserveerd. Een Toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van het gereserveerde tijdstip.
 5. Een Toegangsbewijs is alleen geldig voor het Padel Barendrecht terrein. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Padel Barendrecht mogen zonder haar toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan door Padel Barendrecht gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Een Toegangsbewijs is niet overdraagbaar tegen geld, andere (crypto)valuta of diensten.

Artikel 4. Toegang tot Padel Barendrecht

 1. De Bezoeker is uitsluitend na aanschaf van een Toegangsbewijs gerechtigd om de padelbanen van Padel Barendrecht te betreden.
 2. Kinderen onder 7 jaar mogen het terrein van Padel Barendrecht uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. Kinderen onder de 12 jaar zijn welkom op de banen, maar blijven de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Laatsgenoemden zijn ook volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kinderen. Kinderen vanaf 12 jaar mogen ook zonder volwassenen de banen betreden en bespelen. De ouders/verzorgers van kinderen onder de 18 jaar worden geacht toestemming te hebben verleend voor het bewaren en verwerken van gegevens die via het cameratoezicht worden bewaard en verwerkt.
 3. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of Groep(en) die zij begeleiden.
 4. Padel Barendrecht behoudt zich het recht voor Bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.

Artikel 5. Cameratoezicht

 1. Op de padelbanen van Padel Barendrecht is cameratoezicht om ongeëigend gebruik zoals vandalisme en vernieling tegen te gaan.
 2. Camerabeelden worden opgenomen en gedurende 28 dagen bewaard met als uitsluitend doel het genoemde in artikel 5.1.
 3. De gebruiker van de padelbanen geeft met het betreden daarvan toestemming tot het bewaren en verwerken van camerabeelden met voornoemd doel.

Artikel 6. Verplichtingen van de Bezoeker

 1. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de Website, het terrein en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Padel Barendrecht en/of andere door Padel Barendrecht ingeschakelde derde(n).
 2. De Bezoeker dient vóór aanvang van de overeengekomen activiteit/reservering bij Padel Barendrecht aanwezig zijn. Het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de Bezoeker of een Groep, geeft Padel Barendrecht het recht om de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aan te merken als geannuleerd, tenzij dit gelet op de duur van de vertraging niet redelijk is, zulks ter beoordeling van Padel Barendrecht. In elk geval heeft de Bezoeker of de Groep geen recht op verlenging van de activiteit, noch op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
 3. De Bezoeker is verplicht om vóór aanvang van de activiteiten kennis te nemen van de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de Website en het Padel Barendrecht terrein. De bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de huisregels en veiligheidsvoorschriften voor aanvang van de activiteiten.
 4. Indien naar het oordeel van (een medewerker van) Padel Barendrecht de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of de (gangbare) aanwijzingen en instructies van medewerkers van Padel Barendrecht en/of andere door Padel Barendrecht ingeschakelde derde(n), kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Padel Barendrecht terrein worden ontzegd. Padel Barendrecht is dan niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of tot restitutie van het bedrag dat de Bezoeker voor zijn Toegangsbewijs, al dan niet via een derde, heeft voldaan.
 5. Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door Padel Barendrecht ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan Padel Barendrecht de Bezoeker voor bepaalde tijd de toegang tot het Padel Barendrecht terrein ontzeggen.
 6. Het deelnemen aan activiteiten op de padelbanen is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten op de padelbanen. Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien.
 7. Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten bij Padel Barendrecht onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
 8. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is Padel Barendrecht gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor het terrein op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.
 9. Bij beschadigen van gehuurd materiaal zoals rackets is de bezoeker een bedrag van EUR 40,- per schadegeval verschuldigd.

Artikel 7. Reservering van Toegangsbewijzen (voor padelbanen, rackets, lessen, clinics)

 1. Toegangsbewijzen kunnen vooraf gereserveerd worden telefonisch dan wel schriftelijk via de Website. Een reservering via de Website wordt geacht te zijn gedaan indien de Bezoeker de reservering heeft gemaakt en betaald via het online reserveringssysteem. Padel Barendrecht kan nadere voorwaarden verbinden aan een reservering. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van Padel Barendrecht.
 2. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door Padel Barendrecht.
 3. Overeenkomstig artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op Overeenkomsten tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien en heeft de Bezoeker geen recht op ontbinding van de Overeenkomst. In alle andere gevallen heeft de Bezoeker het recht een Overeenkomst die tot stand is gekomen via de Website te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Padel Barendrecht.

Artikel 8. Betaling

 1. Padel Barendrecht levert geen producten of diensten op rekening. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het terrein van Padel Barendrecht.
 2. De Bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur op juistheid te controleren. Indien de Bezoeker niet direct reclameert, is Padel Barendrecht niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de Bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
 3. Indien een Bezoeker niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Bezoeker direct in verzuim en is Padel Barendrecht zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten vanaf de vervaldag van de factuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Padel Barendrecht werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Indien de Bezoeker een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 4. Padel Barendrecht  is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt Toegangsbewijs.

Artikel 9. Annulering

 1. Voor annulering van een Overeenkomst geldt navolgende regeling:
  1. bij annulering voor 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit krijgt de Bezoeker de volledige hoofdsom terug; en
  2. bij annulering tussen 48 tot 24 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden 50% van de hoofdsom van de Overeenkomst te betalen; en
  3. bij annulering minder dan 24 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.
 2. Eventuele door Padel Barendrecht op basis van artikel 9.1 onder a. en b. te restitueren bedragen zullen binnen 14 dagen na de dag van de gereserveerde activiteit door Padel Barendrecht aan de betreffende Bezoeker gerestitueerd worden.
 3. Als door weersomstandigheden (zoals heftige regen of onweer) de padelbaan binnen 15 minuten na de gereserveerde tijd niet bespeelbaar meer is, dan kan de baan zonder extra betaling op een ander moment van keuze en al naar gelang beschikbaarheid bespeeld worden. De Bezoeker neemt voor het verplaatsen van de Overeenkomst contact op via info@padelbarendrecht.nl. Als de weersomstandigheden ná 15 minuten na start van de gereserveerde tijd te heftig worden, dan is de Bezoeker gehouden de volledige hoofdsom te betalen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Padel Barendrecht

 1. Het betreden van het terrein van Padel Barendrecht en het deelnemen aan activiteiten op de padelbanen is voor rekening en risico van de Bezoeker. De Bezoeker begrijpt en aanvaardt dat het betreden van het Padel Barendrecht terrein en deelname aan de activiteiten op de padelbanen risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en dat dit schade aan goederen en (ernstig) lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Padel Barendrecht is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker van welke aard ook, tenzij de schade van de Bezoeker het rechtstreekse gevolg is van grove schuld of opzet van Padel Barendrecht.
 3. Padel Barendrecht is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Overeenkomst door Padel Barendrecht. 
 4. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Padel Barendrecht niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker. De Bezoeker vrijwaart Padel Barendrecht van iedere aanspraak ter zake.
 5. Padel Barendrecht is niet aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.
 6. De aansprakelijkheid van Padel Barendrecht is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de Overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Padel Barendrecht in het betreffende geval uitkeert.
 7. Rechtsvorderingen van de Bezoeker uit welke hoofde ook jegens Padel Barendrecht in verband met een bezoek aan Padel Barendrecht vervallen in elk geval indien Bezoeker niet onverwijld of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het moment waarop de Bezoeker bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, een rechtsvordering jegens Padel Barendrecht heeft ingesteld.
 8. De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Padel Barendrecht in verband met een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van Padel Barendrecht of door Padel Barendrecht ingeschakelde derde(n)) van de Bezoeker of bezoekers, die de Bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht Padel Barendrecht bezoeken.

Artikel 11. Klachtenregeling

 1. In geval van klachten is de Bezoeker verplicht zijn klacht onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het verlaten van het Padel Barendrecht terrein bij de directie van Padel Barendrecht te melden.
 2. De Bezoeker en de directie van Padel Barendrecht zullen naar aanleiding van de klacht in onderling overleg een oplossing voor de klacht proberen te vinden.

Artikel 12. Overmacht

 1. Padel Barendrecht is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien en zolang Padel Barendrecht daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of de volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Padel Barendrecht toegerekend kan worden. Tevens wordt onder overmacht van Padel Barendrecht verstaan: werkstaking binnen het bedrijf van Padel Barendrecht en bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).
 2. Schade van de Bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas van kracht nadat deze door Padel Barendrecht schriftelijk zijn vastgelegd en door de Bezoeker schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Padel Barendrecht.
 3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de betreffende Overeenkomst.
 4. Padel Barendrecht behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijden te wijzigen.
 5. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

🎾

Baan Reserveren

Reserveer online een baan (en materiaal)